top of page

Terma dan syarat

1. Pengenalan

Selamat datang ke RecyGlo Co. Ltd (“RecyGlo” atau “kami” atau “kami”). Ditubuhkan pada 2017, RecyGlo komited untuk menyediakan penyelesaian kitar semula yang mesra alam di Myanmar dan Malaysia. Misi utama RecyGlo adalah untuk memproses bahan buangan dengan cara yang selamat dan tidak berbahaya dengan tujuan untuk memastikan dunia bersih dari segi alam sekitar. RecyGlo percaya dalam mempromosikan tabiat kitar semula pintar untuk mencapai hasil yang berpanjangan. RecyGlo membayangkan untuk menjadi platform penyelesaian pengurusan sisa terkemuka di Asia Tenggara yang menghasilkan sisa sifar dan jejak karbon sifar.

Kami berterima kasih kerana memilih kami untuk perkhidmatan pengurusan sisa dan kitar semula yang cekap.

2. Perkhidmatan

Perkhidmatan yang ditawarkan oleh RecyGlo termasuk tetapi tidak terhad kepada pengumpulan sisa daripada pejabat yang ditetapkan dan perkhidmatan kitar semula (“Perkhidmatan”). Untuk memanfaatkan Perkhidmatan, bakal pelanggan (“anda”) dikehendaki membuat akaun dengan RecyGlo (“Akaun”).

Selepas membuat akaun dan melanggan Perkhidmatan kami, anda akan mempunyai akses ke portal dalam talian kami. Antara lain, anda akan dibenarkan untuk mengakses kalendar jadual, yang akan membantu anda memantau hari apabila kutipan sisa dijadualkan oleh kami. Papan pemuka analitikal yang terdapat di portal dalam talian kami akan memaparkan pengkategorian sisa yang dikutip daripada anda. Program latihan dalam talian juga tersedia di portal kami untuk menawarkan pengetahuan tentang teknikal pengurusan sisa yang cekap. Anda juga boleh memuat turun laporan bulanan/suku tahunan yang akan menyediakan laporan terperinci tentang pengumpulan dan pengurusan sisa. Kemudahan tambahan yang disediakan oleh kami ini merupakan sebahagian daripada Perkhidmatan.

3. Syarat Perkhidmatan

Untuk memanfaatkan Perkhidmatan kami, anda dikehendaki menerima terma dan syarat berikut (“Syarat Perkhidmatan”). Syarat Perkhidmatan ini mengawal akses dan penggunaan Perkhidmatan kami. Dasar privasi yang diikuti oleh RecyGlo, yang menerangkan cara kami mengumpul, melindungi dan mendedahkan maklumat diperincikan di bawah dan menjadi sebahagian daripada Syarat Perkhidmatan.

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti. Dengan menerima Perkhidmatan kami, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan menerima Syarat Perkhidmatan dan bersetuju untuk terikat dengannya. Dokumen ini adalah rekod elektronik dan tidak memerlukan dan tandatangan fizikal atau digital.

 

MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI MENUNJUKKAN PERSETUJUAN ANDA KEPADA SEMUA TERMA DAN SYARAT YANG DINYATAKAN DI SINI, JADI SILA BACA TERMA DAN SYARAT INI DENGAN TELITI SEBELUM MENERUSKAN.

 

Jika anda tidak bersetuju dengan (atau tidak boleh mematuhi) Syarat Perkhidmatan, anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan tersebut. Dalam acara sedemikian, sila maklumkan kepada kami dengan menghantar e-mel di contact@recyglo.com supaya kami boleh cuba mencari penyelesaian yang baik.

4. Tidak Digunakan oleh Kanak-Kanak

Perkhidmatan ini hanya bertujuan untuk akses dan digunakan oleh individu yang berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun. Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun dan dengan kuasa, hak, dan keupayaan penuh untuk memasuki dan mematuhi semua terma dan syarat yang dinyatakan di sini.

5. Akaun

Untuk menggunakan Perkhidmatan, anda perlu membuat akaun dengan RecyGlo (“Akaun”). Apabila anda membuat Akaun, anda menjamin bahawa maklumat yang diberikan adalah tepat, lengkap dan terkini pada setiap masa. Maklumat yang tidak tepat, tidak lengkap atau lapuk boleh mengakibatkan Akaun dan Perkhidmatan yang disediakan oleh RecyGlo ditamatkan serta-merta.

Anda akan bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan Akaun termasuk tetapi tidak terhad kepada nama pengguna dan kata laluan, sekatan akses kepada Akaun anda. Anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk sebarang dan semua aktiviti atau tindakan yang berlaku di bawah Akaun dan/atau kata laluan. Anda berkewajipan untuk memberitahu RecyGlo dengan segera setelah mengetahui tentang sebarang pelanggaran keselamatan atau penggunaan tanpa kebenaran Akaun.

Anda tidak boleh menggunakan sebagai nama pengguna nama orang atau entiti lain atau yang tidak tersedia secara sah untuk digunakan, nama atau tanda dagangan yang tertakluk kepada mana-mana hak orang atau entiti lain selain anda, tanpa kebenaran yang sewajarnya. Anda tidak boleh menggunakan sebagai nama pengguna sebarang nama yang menyinggung perasaan, kesat atau lucah.

Kami berhak untuk menolak untuk memberikan Perkhidmatan kami, menamatkan Akaun, atau membatalkan pesanan yang dibuat menggunakan Perkhidmatan mengikut budi bicara mutlak kami.

6. Langganan dan Pembaharuan Perkhidmatan

Perkhidmatan akan dibilkan berdasarkan langganan ("Langganan") dan mungkin setiap bulan, suku tahunan, separuh tahunan atau tahunan seperti yang anda pilih. Anda boleh memilih pilihan yang sesuai untuk menggunakan Perkhidmatan kami ("Kitaran Pengebilan"). Kitaran Pengebilan akan ditetapkan bergantung pada jenis pelan langganan yang anda pilih semasa membeli Langganan.

7. Pembayaran

Kaedah pembayaran yang sah diperlukan untuk memproses pembayaran untuk Langganan. Anda dikehendaki memberikan maklumat pengebilan yang tepat dan lengkap yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada nama penuh, alamat, negeri, pos atau poskod dan nombor telefon.

Untuk membayar Langganan, anda mesti mengikut arahan pada skrin selepas mengklik 'Checkout' pada platform dalam talian kami. Anda perlu membayar caj untuk Perkhidmatan kami melalui kaedah pembayaran dalam talian atau caj semula atau tambah nilai melalui pembekal perkhidmatan pembayaran pihak ketiga berlesen seperti yang tersedia di portal dalam talian kami. Anda mungkin perlu memberikan butiran kad debit/kredit anda kepada penyedia perkhidmatan pembayaran pihak ketiga yang tersedia di portal dalam talian kami. Kata laluan unik anda tidak boleh dikongsi dengan sesiapa sahaja dan anda bersetuju untuk merahsiakannya pada setiap masa. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan kata laluan anda selamat. Anda menerima bahawa semua Langganan yang anda letakkan adalah tanggungjawab anda sendiri.

Dengan persetujuan anda, maklumat kad kredit / debit / pembayaran anda mungkin disimpan dengan penyedia perkhidmatan pembayaran pihak ketiga untuk Langganan akan datang. RecyGlo tidak menyimpan kad kredit / debit atau maklumat pembayaran anda.

Anda mesti memastikan bahawa anda mempunyai dana yang mencukupi pada kad kredit atau debit anda untuk memenuhi bayaran untuk Langganan. Semua pembayaran kad Kredit / Debit yang sah diproses menggunakan gerbang pembayaran Kad Kredit atau infrastruktur sistem pembayaran yang sesuai dan perkara yang sama juga akan dikawal oleh terma dan syarat yang dipersetujui antara pengguna dan bank pengeluar dan syarikat pengeluar instrumen pembayaran masing-masing.

RecyGlo berhak untuk menawarkan sebarang kaedah pembayaran tambahan dan/atau mengalih keluar kaedah pembayaran sedia ada pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya. Anda akan dimaklumkan tentang sebarang perubahan dalam kaedah pembayaran.

8. Perubahan Yuran

RecyGlo, mengikut budi bicara mutlaknya dan pada bila-bila masa, boleh mengubah suai yuran Langganan untuk Langganan. Sebarang perubahan yuran Langganan akan berkuat kuasa pada penghujung Kitaran Pengebilan semasa.

RecyGlo akan memberi anda notis awal sebulan sebelum melaksanakan sebarang perubahan dalam yuran Langganan untuk memberi anda peluang untuk menamatkan Langganan sebelum perubahan tersebut berkuat kuasa.

Penggunaan berterusan Perkhidmatan kami selepas perubahan yuran Langganan berkuat kuasa membentuk persetujuan anda untuk membayar jumlah yuran Langganan yang diubah suai.

9. Pembaharuan Perkhidmatan

Perkhidmatan yang diberikan oleh kami tidak diperbaharui secara automatik. Oleh itu, pada penghujung setiap Kitaran Pengebilan, anda perlu memperbaharui Langganan anda secara khusus dengan mengikut arahan yang tersedia di portal dalam talian atau dengan menghubungi contact@recyglo.com atau pasukan sokongan pelanggan customerservice@recyglo.com.

10. Komunikasi

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk melanggan surat berita, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin kami hantar dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk tidak menerima sebarang, atau semua, komunikasi ini daripada kami dengan mengikuti pautan nyahlanggan atau dengan menghantar e-mel di contact@recyglo.com.

11. Penggunaan Terlarang

Anda boleh menggunakan Perkhidmatan hanya untuk tujuan yang sah dan menurut Syarat Perkhidmatan ini.
Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan kami untuk sebarang tujuan:

 1. yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan negara atau antarabangsa yang terpakai;

 2. Untuk menyamar sebagai orang lain apabila memuat naik butiran peribadi atau pada bila-bila masa lain;

 3. Untuk menuai atau sebaliknya mengumpul maklumat tentang orang lain, termasuk alamat e-mel, tanpa persetujuan mereka;

 4. Untuk melibatkan diri dalam sebarang kelakuan lain yang menyekat atau menghalang mana-mana orang lain daripada menggunakan atau menikmati perkhidmatan yang disediakan oleh RecyGlo atau yang, mengikut budi bicara mutlak RecyGlo, mendedahkan RecyGlo atau mana-mana pelanggannya, atau mana-mana pihak lain kepada sebarang liabiliti atau menjejaskan apa-apa jenis;

 5. Untuk melakukan apa-apa aktiviti yang dalam apa-apa cara membentuk pembuli siber, seperti yang ditentukan oleh RecyGlo mengikut budi bicara mutlaknya;

 6. Untuk menyiarkan kandungan yang menyalahi undang-undang, lucah, memfitnah, berbahaya, mengancam nyawa, mengganggu, mendera, memfitnah atau membenci mana-mana orang atau entiti lain seperti yang ditentukan oleh RecyGlo mengikut budi bicara mutlaknya atau menurut piawaian komuniti setempat;

 7. Untuk menggalakkan orang lain untuk terlibat dalam sebarang aktiviti terlarang seperti yang diterangkan di sini;

 8. Untuk menggunakan Perkhidmatan kami dalam sebarang cara yang boleh melumpuhkan, membebankan, merosakkan, atau menjejaskan Perkhidmatan atau mengganggu penggunaan Perkhidmatan oleh mana-mana pihak lain, termasuk keupayaan mereka untuk terlibat dalam aktiviti masa nyata melalui Perkhidmatan;

 9. Untuk menggunakan mana-mana robot, labah-labah, atau peranti automatik lain, proses atau cara untuk mengakses Perkhidmatan untuk sebarang tujuan, termasuk memantau atau menyalin mana-mana bahan pada Perkhidmatan;

 10. Untuk memperkenalkan sebarang virus, kuda trojan, cacing, bom logik, atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi kepada platform dalam talian yang diselenggara oleh RecyGlo;

 11. Untuk menggunakan sebarang proses manual untuk memantau atau menyalin mana-mana bahan yang ditawarkan oleh RecyGlo sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan atau untuk sebarang tujuan lain yang tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu;

 12. Untuk menggunakan mana-mana peranti, perisian atau rutin yang mengganggu kerja yang betul platform dalam talian yang diselenggara oleh RecyGlo; atau

 13. Untuk menyiarkan sebarang kandungan yang melanggar hak harta intelek, hak privasi, hak publisiti, hak rahsia perdagangan atau mana-mana hak lain mana-mana pihak.

Di atas ialah senarai tidak lengkap jenis kelakuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang berkaitan dengan Perkhidmatan. RecyGlo berhak untuk menambah atau meminda senarai aktiviti terlarang di atas.


RecyGlo berhak tetapi tidak bertanggungjawab untuk melakukan mana-mana atau semua perkara berikut:

 1. Untuk menyiasat dakwaan bahawa mana-mana aktiviti yang disebutkan di atas telah dilakukan yang tidak mematuhi Syarat Perkhidmatan dan menentukan mengikut budi bicara mutlaknya langkah-langkah yang sesuai untuk diambil;

 2. Untuk mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya terhadap sesiapa sahaja yang, mengikut budi bicara RecyGlo, terlibat dalam mana-mana aktiviti yang dilarang;

 3. Untuk mengalih keluar atau meminta pengalihan keluar kandungan yang menyalahgunakan, menyalahi undang-undang atau mengganggu, atau yang sebaliknya gagal mematuhi Syarat Perkhidmatan; dan

 4. Untuk menggantung atau menamatkan Langganan atas sebarang pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini.

12. Analitis

Kami mungkin menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan.

13. Perlindungan Data dan Maklumat Peribadi

Semua maklumat termasuk maklumat peribadi yang dikumpul oleh RecyGlo digunakan dan disimpan oleh RecyGlo semata-mata. Maklumat sedemikian tidak disampaikan kepada mana-mana pembekal perkhidmatan pihak ketiga atau mana-mana individu di luar RecyGlo.

14. Harta Intelek

Bahagian tertentu Perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada latihan dalam talian adalah dan akan kekal menjadi hak milik eksklusif RecyGlo. Perkhidmatan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain Myanmar dan negara asing. Tanda dagangan kami tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis daripada RecyGlo terlebih dahulu.

15. Laporan Ralat dan Maklum Balas

Anda boleh memberikan kami sama ada secara terus di toe@recyglo.com maklumat dan maklum balas mengenai ralat, cadangan untuk penambahbaikan, idea, masalah, aduan dan perkara lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami(“Maklum Balas”).

Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (i) anda tidak akan mengekalkan, memperoleh atau menegaskan apa-apa hak harta intelek atau hak, hak milik atau kepentingan lain berhubung dengan Maklum Balas; (ii) RecyGlo mungkin mempunyai idea pembangunan yang serupa dengan Maklum Balas; (iii) Maklum balas tidak mengandungi maklumat sulit atau maklumat proprietari daripada anda atau mana-mana pihak ketiga; dan (iv) RecyGlo tidak berada di bawah sebarang kewajipan kerahsiaan berkenaan dengan Maklum Balas.

Anda dengan ini bersetuju untuk memberikan RecyGlo hak eksklusif, boleh dipindah milik, tidak boleh ditarik balik, percuma, sub-lesen, tidak terhad dan hak kekal untuk menggunakan (termasuk menyalin, mengubah suai, mencipta karya terbitan, menerbitkan, mengedar dan mengkomersialkan) Maklum Balas dalam apa jua cara dan untuk sebarang tujuan.

16. Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan ke tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh RecyGlo.

RecyGlo tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga. RecyGlo tidak menjamin tawaran mana-mana entiti/individu ini atau tapak web mereka.

Dengan menerima Syarat Perkhidmatan, anda mengakui dan bersetuju bahawa RecyGlo tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan tersebut atau perkhidmatan yang tersedia pada atau melalui mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga tersebut.

RecyGlo amat menasihatkan anda untuk membaca syarat perkhidmatan dan dasar privasi mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang mungkin anda boleh akses.

17. Ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memastikan RecyGlo dan sekutunya, dan pegawai, pengarah, pemilik, pekerja, ejen, pembekal maklumat dan pemberi lesen masing-masing (secara kolektif "Pihak Tertanggung," atau secara individu, "Pihak Tertanggung") tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, liabiliti, kerugian, tindakan, saman, kos dan perbelanjaan (termasuk yuran peguam) yang timbul daripada atau ditanggung oleh sebarang pelanggaran Terma dan Syarat ini oleh anda. RecyGlo berhak, atas perbelanjaannya sendiri, untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan eksklusif bagi apa-apa perkara yang tertakluk kepada ganti rugi oleh anda, dan dalam kes sedemikian, anda bersetuju untuk bekerjasama dengan pembelaan RecyGlo bagi tuntutan tersebut. RecyGlo dan ahli gabungannya tidak mempunyai kewajipan untuk membayar balik, mempertahankan, menanggung rugi, atau memastikan anda tidak berbahaya akibat, berkaitan, atau timbul daripada, Terma dan Syarat ini atau menggunakan Perkhidmatan kami. Kami berhak untuk semua bentuk pelepasan saksama dan undang-undang yang berkaitan dengan penipuan atau aktiviti haram yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan kami.

18. Undang-undang yang Mentadbir dan Penyelesaian Pertikaian

Syarat Perkhidmatan akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Republik Kesatuan Myanmar.

Sebarang dan semua tuntutan, tuntutan, punca tindakan, pertikaian, kontroversi dan perkara lain yang dipersoalkan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Syarat Perkhidmatan ini, termasuk sebarang soalan mengenai pelanggaran, kewujudan, kesan, kesahihan atau penamatannya (“Pertikaian”) hendaklah terlebih dahulu diselesaikan melalui rundingan dan/atau perdamaian antara anda dan RecyGlo (“Pihak”).

Jika Pertikaian tersebut tidak dapat diselesaikan secara baik melalui rundingan dan/atau perdamaian dalam tempoh tiga puluh (30) hari kalendar dari tarikh Pertikaian tersebut dimaklumkan oleh mana-mana pihak, ia hendaklah dirujuk dan akhirnya diselesaikan oleh bidang kuasa eksklusif mahkamah Republik yang berwibawa. Kesatuan Myanmar.

19. Perubahan kepada Perkhidmatan

RecyGlo berhak untuk menarik balik atau meminda Perkhidmatan, dan sebarang perkhidmatan atau bahan lain yang disediakan melalui Perkhidmatan, mengikut budi bicara mutlaknya tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada anda. RecyGlo tidak akan bertanggungjawab jika atas apa-apa sebab semua atau mana-mana bahagian Perkhidmatan tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. Dari semasa ke semasa, RecyGlo mungkin menyekat akses kepada beberapa bahagian Perkhidmatan, atau keseluruhan Perkhidmatan kepada anda.

20. Pindaan kepada Terma

RecyGlo boleh meminda Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa dengan menyiarkan syarat yang dipinda di laman web rasmi. Menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Syarat Perkhidmatan secara berkala.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan berikutan penyiaran Syarat Perkhidmatan yang disemak, anda menerima dan bersetuju untuk terikat dengan perubahan dalam Syarat Perkhidmatan. Selagi anda mematuhi Terma dan Syarat ini, kami memberikan anda keistimewaan peribadi, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, terhad untuk menggunakan Perkhidmatan kami. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan dalam Syarat Perkhidmatan, anda tidak lagi dibenarkan untuk menggunakan Perkhidmatan.

21. Penepian dan Kebolehpisahan

Syarat Perkhidmatan membentuk keseluruhan perjanjian antara Pihak berkenaan dengan Perkhidmatan dan menggantikan serta menggantikan sebarang perjanjian terdahulu yang mungkin telah dilaksanakan antara Pihak berkenaan dengan Perkhidmatan.

Tiada penepian oleh RecyGlo bagi mana-mana terma atau syarat yang dinyatakan dalam Syarat Perkhidmatan ini akan dianggap sebagai penepian lanjut atau berterusan bagi terma atau syarat tersebut atau penepian mana-mana terma atau syarat lain, dan sebarang kegagalan di pihak RecyGlo untuk menegaskan hak atau peruntukan di bawah Syarat Perkhidmatan tidak boleh menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut.

Jika mana-mana peruntukan Syarat Perkhidmatan dianggap oleh mahkamah atau tribunal lain yang mempunyai bidang kuasa kompeten sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab, peruntukan tersebut hendaklah dihapuskan atau dihadkan pada tahap minimum sehingga peruntukan yang selebihnya dalam Syarat-syarat Perkhidmatan akan diteruskan secara berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

22. Harta Intelek

Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda mengakui bahawa anda telah membaca Syarat Perkhidmatan ini dan bersetuju untuk terikat dengannya.

bottom of page